Okładka

  Działalność redaktorska

    Publicystyka

      Festiwale Nauki

        Pożyteczne adresy

Cover

  Editorial activity

    Journalism

      Festivals of Science

ANDRZEJ ZIMNIAK

 

Działalność redaktorska

 

 

Editorial activity

 

Czasopismo internetowe "Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego"

 

Redaktor naczelny. Czasopismo ukazało się sieci w sierpniu 2003 roku i wydawane jest do teraz, a powstało z mojej inicjatywy przy zdecydowanym poparciu dziekana prof. Jana Pachecka. Zamieszczane są artykuły przeglądowe z dziedziny szeroko pojętej farmacji, w języku polskim z angielskim streszczeniem, zawierające ew. ilustrację materiału w postaci rozdziału z wynikami własnych badań.

 

Adres URL: http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/

 

The Internet journal "Bulletin of the Faculty of Pharmacy of the Medical University in Warsaw"

 

Chief editor. The Journal appeared in the net in August 2003 and is published till now. It was established on my initiative with strong support given by the Dean of the Faculty of Pharmacy, prof. Jan Pachecka. The field of interest is a general pharmacy. Published are reviews, also acceptable witch a chapter containing own results, in Polish with an abstract in English.

 

URL address:  http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/

 

Książka "Inżynieria genetyczna - u progu nowej ery" (CUN PAN 2000)

 

Redaktor programowy. W latach 1997-1999 byłem zatrudniony w Centrum Upowszechniania Nauki PAN w Warszawie, gdzie zainicjowałem edycję serii zbiorów popularnonaukowych esejów przeglądowych. Przed likwidacją Centrum ukazał się jeden tom nt. inżynierii genetycznej (zobacz okładkę i spis treści). Książka zawiera przekrojową informację dotyczącą tej dziedziny wiedzy oraz komentarze naukowe, społeczne, prawne, etyczne i światopoglądowe. W przygotowaniu był drugi tom nt. technologii nuklearnych.

 

A book "Genetic engineering - on the threshold of new era"  (CUN PAN 2000)

 

Program-editor. Within a period of 1997-1999 I was employed at the Centre of the Advancement of Science (Polish Academy of Sciences), where I initiated the edition of a series of books with popularized scientific articles. Before closing of the Centre I succeeded in publishing one volume about genetic engineering (see cover). The book comprises general information about the state of art, definitions, achivements, applications, and also comments: political, sociologial, theological and prognostical. The second volume about nuclear technologies was in preparation.

 

Tematyczna seria NMR w Biuletynie Polskiej Akademii Nauk (1997-1999)

 

Redaktor programowy. Biuletyn Polskiej Akademii Nauk, czasopismo naukowe o ogólnoświatowym zasięgu, wydawany był w latach 1953-2003 w jęz. angielskim kwartalnie w pięciu seriach: Biologicznej, Chemicznej, Matematycznej, Nauk o Ziemi i Technicznej. Seria Chemiczna była abstraktowana i posiadała tzw. Impact Factor, a jej roczniki są dostępne we wszystkich większych ośrodkach naukowych na świecie.
   W
Centrum Upowszechniania Nauki PAN w latach 1997-1999 pełniłem m. in. obowiązki redaktora programowego Biuletynu Serii Chemicznej. W grudniu 1996 roku wystąpiłem z inicjatywą wydawania tematycznych zeszytów Biuletynu, dotyczących magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Uzyskałem poparcie dr. hab. Andrzeja Ejcharta (obecnie profesora) i prof. dr. hab. Adama Gryff-Kellera, a potem prof. dr. hab. Lecha Stefaniaka. Do serii pozyskałem także prace innych znakomitych badaczy. Przy wsparciu ze strony redaktora Serii Chemicznej Biuletynu prof. dr. hab. Henryka Ratajczaka, ukazały się trzy tematyczne zeszyty NMR: 1/1998, 1/1999 i 1/2000, reprezentujące dobry światowy poziom specjalistycznych prac.

 

Single-topic NMR series in the Bulletin of the Polish Academy of Sciences (1997-1999)

 

Program-editor. Bulletin of the Polish Academy of Sciences, scientific Journal subscribed worldwide, was published in English from 1953 till 2003 quarterly in five series: Biology, Chemistry, Mathematics, Earth Sciences and Technical Sciences. The articles published in the Series of Chemistry were abstracted and the Impact Factor of this Series was announced every year.

   In 1997-1999 I cooperated with the Centre of the Advancement of Science PAS, also as program-editor of the Bulletin (Series of Chemistry).  In December 1996 I proposed the editing of single-topic series in the field of nuclear magnetic resonance (NMR). I was successful in convincing to the idea Dr. Dr. Andrzej Ejchart, Adam Gryff-Keller, and later Lech Stefaniak and others. Finally, three issues 1/1998, 1/1999 and 1/2000 were published, keeping a good world-standard of presented articles.