Okładka  Życiorys  Publikacje  Komunikaty  Struktury                   Cover   CV   Articles  Communications  Structures

 

ANDRZEJ ZIMNIAK

Streszczenia wybranych wyników

i struktury związków

Synopses of selected results

and structures of compounds


 

Oddziaływania niewiążące w układzie tropikamid-DMSO

Non-bonding interactions in the system tropicamide-DMSO

Tropikamid jest lekiem działającym podobnie jak atropina - rozszerza źrenicę i blokuje akomodację oka. Dzięki lepszym właściwościom prawie całkowicie zastąpił ją w lecznictwie okulistycznym.

Praca dotyczy wiązań wodorowych. W niektórych rotamerach dominuje oddziaływanie międzycząsteczkowe DMSO...HO (górna struktura), w innych wewnątrzcząsteczkowe C=O...HO (dolna). Briery rotacji badano eksperymentalnie metodą NMR i symulowano półempiryczną metodą AM1, otrzymując dobrą zgodność.

 

 

Struktura symulowana ─►

(wiązanie wodorowe międzycząsteczkowe)      

Tropicamide is acting similarly to atropine -  it widens the pupil and paralyzes eye accommodation. Due to better properties it displaced to a great extent atropine in the ophthalmic therapeutics.

We investigate the hydrogen bonds. In some rotamers the intermolecular interaction DMSO...HO is dominant (upper structure), in others intramolecular C=O...HO (lower one). The rotation barriers were investigated experimentally by NMR and symulated by semiempirical method AM1, getting a good consistency.

 

 

◄─ Symulated structures

       (intermolecular hydrogen bond)

Wyniki były przedstawiane na konferencji:

F. Herold, J. Kleps, J. Stefanowicz, A. Zimniak, Dynamic investigations on tropicamide and its degradation products (poster), XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications (national conf.), Kraków, Poland, December 1-2, 2004, Abstracts, 38.

 

Struktura symulowana ─►

(wiązanie wodorowe wewnątrzcząsteczkowe)

 

Results were presented on the conference:

F. Herold, J. Kleps, J. Stefanowicz, A. Zimniak, Dynamic investigations on tropicamide and its degradation products (poster), XXXVII Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications (national conf.), Kraków, Poland, December 1-2, 2004, Abstracts, 38.

 

◄─ Symulated structures

(intrarmolecular hydrogen bond)

 


Cyklokompleksowanie azyny acetaldehydu. Badania strukturalne X-ray / NMR.


 


Cyclocomplexation of acetaldehyde azine. X-ray / NMR structural study.

 

Ten mało trwały (w porównaniu z niżej opisanymi) kompleks otrzymano z azyny acetaldehydu i dodekakarbonylku triżelaza. Niespodziewane przegrupowanie protonu i cyklizacja ligandu podczas reakcji kompleksowania doprowadziły do powstania pochodnej, pokazanej obok.

 

This rather unstable (as compared with the species shown below) complex was obtained from acetaldehyde azine and  dodecacarbonyl triiron. Unexpected rearrangement of proton and cyclization of the ligand during complexation resulted in the compound shown.

W przeciwieństwie do kompleksów ketazyn i innych alifatycznych aldazyn, w tym przypadku wiązanie N-N nie zostało rozszczepione i powstał tetraedryczny rdzeń Fe2N2 o bardzo gęstym upakowaniu, co zapewne jest przyczyną obniżonej stabilności związku.

Struktura krystalograficzna ─►

Artykuł:

Komplementarna analiza metodami rentgenostrukturalną i NMR, A. Zimniak, J. Organomet. Chem. 645 (2002) 274-280.

 

In contrast to the complexes of ketazines and other aliphatic aldazines, here the N-N bond was not cleaved and very tight tetraedric central core Fe2N2 was formed. This probably is the reason of low stability of this compound.

◄─ Crystallographic structure

Article:

Complementary X-ray/NMR structural analysis, A. Zimniak, J. Organomet. Chem. 645 (2002) 274-280.

 


Kompleksowanie ketazyn z symetrycznym rozszczepieniem

 

Complexation of ketazines with symmetric cleavage

Metylofenyloketazynę poddano reakcji z dodekakarbonylkiem triżelaza. Otrzymano kompleksy w postaci izomerów syn i anti. W odróżnieniu od aldazyn podstawionych fenylami (patrz niżej), homologiczne do nich ketazyny ulegają symetrycznemu rozszczepieniu podczas kompleksowania i oba atomy azotu są zaangażowane w reakcję.

Pierścienie fenylowe pozostają nienaruszone, a atomy żelaza tworzą mostki między atomami azotu, a więc między nowopowstałymi ligandami.

Methylphenylketazine was reacted with dodecacarbonyl triiron. Izomers syn and anti have been obtained.

Unlike the phenyl-substituted aldazines,  the homologous ketazines undergo symmetric cleavage in the course of complexation, and both nitrogen atoms are involved in the reaction. The phenyl rings remain untouched and iron atoms form a bridge between nitrogens, i. e. between new independent ligands.

Publikacje:

Wyniki badań strukturalnych: A. Zimniak, J. Zachara, J. Organomet. Chem., 533 (1997) 45-50.

Dyskusja odchyleń od symetrii: A. Zimniak, G. Bakalarski, J. Mol. Struct. 597 (2001) 211-221.

 

 

Struktura krystalograficzna, izomer syn  ─►  

Articles:

Structural study:  A. Zimniak, J. Zachara, J. Organomet. Chem. 533 (1997) 45-50.

Deviations from symmetry: A. Zimniak, G. Bakalarski, J. Mol. Struct. 597 (2001) 211-221.

 

 

◄─ Crystallographic structure, isomer syn

 

 

 

Struktura krystalograficzna, izomer anti  ─►  

 

 

 

◄─ Crystallographic structure, isomer anti


Kompleksowanie układu heksapentaenu z symetrycznym rozszczepieniem


 


Complexation of hexapentaene system with symmetric cleavage

quasi-symetryczną strukturę otrzymano z tetrafenyloheksapentaenu Ph2C=C=C=C=C=CPh2 i dodekakarbonylku triżelaza. Łańcuch kumulenowy został symetrycznie rozszczepiony, a pomiędzy dwoma nowymi ligandami powstał mostek zbudowany z trzech atomów żelaza, połączonych w trójkąt. Podobny proces rozszczepienia obserwowano w przypadku ketazyn (patrz wyżej).
Kompleks występuje w postaci dwóch konformerów: synperiplanarnego i synklinalnego, tworzących w stanie krystalicznym dwie postaci polimorficzne.

This quasi-symmetric structure was obtained from tetraphenylhexapentaene
 Ph2C=C=C=C=C=CPh2 and dodecacarbonyl triiron. The cumulene chain was symmetrically cleaved and the two parts were bridged by the triangle formed by iron atoms. Similar cleavage was observed in case of ketazines (see above).
This complex occurs as two conformers: syn-periplanar and syn-clinal, expressed in the crystalline state as two polymorphic forms.

 

 

Struktura krystalograficzna ─►   

 

Artykuły:

Struktura:  J. Zachara, A. Zimniak, Acta Cryst. C 55 (1999) 58-60.

Badania odchyleń od symetrii: A. Zimniak, G. Bakalarski, J. Organomet. Chem. 634 (2001) 198-208.

 

 

◄─ Crystallographic structure

 

Articles:

Structure:  J. Zachara, A. Zimniak, Acta Cryst. C 55 (1999) 58-60.

Study on deviations from symmetry: A. Zimniak, G. Bakalarski, J. Organomet. Chem. 634 (2001) 198-208.


Asymetryczne kompleksowanie aldazyn zawierających podstawniki fenylowe

 

Asymmetric complexation of aldazines containing phenyl substituents

Ten kompleks otrzymano z dodekakarbonylku triżelaza i 4,4'-dimetylobenzaldazyny (a więc R1 oznacza para-metylofenyl, na tomiast R jest metylem). Jak widać, tylko jedna część symetrycznej cząsteczki substratu została zaangażowana w  kompleksowanie, którego efektem jest metalowanie pierścienia aromatycznego i przegrupowanie protonu. Ze względu na chiralność molekuły kompleks występuje w dwóch enancjomerycznych postaciach, zlokalizowanych w jednej komórce elementarnej.

 

This complex was obtained from dodecacarbonyl triiron and 4,4'-dimethylbenzaldazine (thus, R1 means para-methylphenyl, and R is methyl). Only one part of the symmetric  molecule ot the substrate is involved in complex formation, which takes place with the metalation of the aromatic ring and proton rearrangement. Due to the chirality of the molecule two enantiomeric forms were observed in one unit cell.

 

 

Struktura krystalograficzna ─► 

 

Artykuł nt. struktury: J. Zachara, A. Zimniak,  Acta Cryst., C 54 (1998) 353-355.

 

 

◄─ Crystallographic structure

 

Article about structure: J. Zachara, A. Zimniak,  Acta Cryst., C 54 (1998) 353-355.